پیلونفریت

پیلونفریت عفونت کلیه ها است. التهاب بافتی با این بیماری عفونی همراه می شود. شایعترین ... ادامه مطلب