سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمام دسته ها
 • تمام دسته ها
 • آب و الکترولیت ها
 • آموزش پرستاری
 • اعتباربخشی
 • برونر سودارث آب و الکترولیت
 • برونر سودارث ارتوپدی
 • برونر سودارث ایمنولوژی
 • برونر سودارث پوست و سوختگی
 • برونر سودارث تنفس
 • برونر سودارث تولید مثل و زنان
 • برونر سودارث چشم
 • برونر سودارث خون
 • برونر سودارث سرطان
 • برونر سودارث عفونی
 • برونر سودارث غدد
 • برونر سودارث قلب
 • برونر سودارث کلیه و مجاری ادراری
 • برونر سودارث گوارش
 • برونر سودارث گوش
 • برونر سودارث مغز و اعصاب
 • بیماری ها
 • دسته‌بندی نشده
 • رادیولوژی
 • روان شناسی
 • زنان
 • سیستم ادراری – تناسلی
 • سیستم اندوکرین
 • سیستم ایمنی
 • سیستم تنفسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی - اسکلتی
 • سیستم قلب و عروق
 • سیستم گوارشی
 • سیستم هماتولوژیک
 • فرآیند پرستاری
 • کودکان
 • همودیالیز
 • وبلاگ

تست های تشخیصی و آزمایشگاهی

تست های تشخیصی و آزمایشگاهی

بخش عمده‌‍‌ای از این محتوا را تست‌های تشخیصی و تاییدی آزمایشگاهی از جمله آزمون‌های خونی، مایعات بدن و نظایر آن تشکیل می‌دهد؛ با این حال سایر روش‌های پاراکلینیک شامل روش‌های رادیوگرافی و سیتی اسکن، اولتنراسوند، آندوسکوپی، اسکن هسته‌ای، MRI، الکترودیاگنوستیک و مانومتریک نیز به نحو مطلوب و مناسبی در این قسمت گنجانده شده است.

راهنمای آماده سازی و انجام صحیح آزمایش

مرور کلى

احتیاطهای استاندارد

توالی و برنامه ریزی صحیح آزمایشها

روش کار و مراقبت از بیمار

شناسایی بیمار

آموزش بیمار

متغیرهای مؤثر بر روی نتایج آزمایش

نمونه گیری

انتقال و پردازش نمونه

گزارش نتایج آزمایش

آزمایش های خون

گلوکز  ۶  فسفات دهیدروژناز

تحمل گلوکز

هموگلوبین گلیکوزیله

هورمون رشد

تحریک هورمون رشد

هاپتوگلوبین

اسمیر خون از نظر اجسام هاینز

آزمایش آنتی بادیهای ضد هلیکوباکتر پیلوری

هماتوکریت

هموگلوبین

الکتروفورز هموگلوبین

آزمایش های ویروس هپاتیت

هگزوز آمینیداز

سرولوژی HIV

بار ویروس HIV

آنتی ژن HLAB27

هموسیستئین

لاکتوژن جفتی انسانی ،hPL] سوماتو ماموتروفین جفتی انسانی [HCS])

ویروس لنفوتروپیک سلول T انسان

ایمنوفیکساسیون الکتروفورز

آنتی بادی فاکتور داخلى

سطح ،آهن ظرفیت کل اتصال به آهن (TIBC) ترانسفرین، اشباع ترانسفرین

آلبومین تغییر یافته در اثر ایسکمی (IMA)

لاکتیک اسید

لاکتیک دهیدروژناز

تحمل لاکتوز

آزمایش مرتبط

آنتی بادى بیمارى لژیونرها

لوسین آمینوپپتیداز

لیپاز

لیپوپروتئینها

سنجش LH و هورمون محرک فولیکولی

بیماری لایم

منیزیم

متهموگلوبین

آزمون نقطه ای منونوکلئوز

میوگلوبین

پپتیدهای ناتریورتیک

غربالگری آنتی بادی نوتروفیل

لیپوکالین همراه با ژلاتیناز نوتروفیلی

غربالگری متابولیک نوزاد

۵  نوکلئوتیداز

اسمولالیته خون

هورمون پاراتیروئید

زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده

آنتی بادی پاروو ویروس B19

آزمایش تحریک و سرکوب فئوکروموسیتوما

فسفات، فسفر

پلاسمینوژن

مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن ۱

تجمع پلاکتی

آنتی بادی پلاکت

زمان انسداد پلاکتی

شمارش پلاکت میانگین حجم پلاکتی

پتاسیم خون

پره آلبومین

آزمایشهای حاملگی

سنجش پروژسترون

سطح پرولاکتین

آنتی ژن اختصاصی پروستات

پروتئین C پروتئین S

الکتروفورز پروتئین

زمان پروترومبین

آزمایش طلایی TB  کوانتی فرون

آنتی بادی خنثی کننده هاری

شمارش RBC

اندیسهای RBC

سنجش رنین پلاسما

فاکتور روماتوئید

آنتی بادی سرخجه

آنتی بادی سرخک

هموگلوبین S

سدیم خون

سوماتومدین C

تشخیص سیفیلیس

تستوسترون

شاخصهای ترومبوز

تیرو گلوبولین

هورمون محرک تیروئید

تحریک با TSH

ایمنوگلوبولینهای محرک تیروئید

هورمون آزاد کننده تیروتروپین

گلوبولین متصل شونده به تیروکسین

تیروکسین آزاد

اندکس تیروکسین آزاد

تیروکسین توتال

تیتر آنتی بادی توکسوپلاسموز

سنجش گیرنده ترانسفرین

تری گلیسرید

ترى یدوتیرونین

برداشت ترى یدوتیرونین

تروپونین ها

نیتروژن اوره خون

اسید اوریک خون

اوروپورفیرینوژن  ١ سنتاز

ویتامین B12

ویتامین D

آزمایش ویروس نیل غربى

شمارش و افتراق گلبولهای سفید خون

جذب D  زایلوز

اسید فسفاتاز

زمان انعقاد فعال شده

هورمون آدرنو کورتیکوتروپیک

تحریک هورمون آدرنو کورتیکوتروپیک

تحریک هورمون آدرنو کورتیکوتروپیک با متی راپون

آگلوتینین گرم / سرد

الدولاز

آلدوسترون

آلکالن فسفاتاز

آزمایش خونی آلرژی

آلفا ۱  آنتی تریپسین

آلفا  فیتوپروتئین

آمونیاک

آمیلاز، خون

دهیدرواپی آندروسترون سولفات

آنزیم مبدل آنژیوتانسین

شکاف آنیونی

آنتی بادی ضد کاردیولیپین

آنتی بادی ضد سانترومر

آنتی بادی ضد کروماتین

آنتی بادی علیه پپتید سیترولینه حلقوی

تیتر آنتی داکسی ریبونوکلئاز B هورمون آنتی دیورتیک

سرکوب هورمون آنتی دیورتیک

آنتی بادی ضد DNA

آنتی بادی ضد آنتی ژن هسته ای قابل استخراج ۱AntiJo

آنتی بادی علیه غشای پایه گلومرولی

آنتی بادی علیه میکروزوم کبدى / کلیوى

آنتی بادی علیه میتوکندری

آنتی بادى ضد میوکارد

آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل

آنتی بادی علیه هسته

آنتی بادی ضد سلول پاریتال

آنتی بادی ضد اسکلرودرما

آنتی بادی علیه ماهیچه صاف

آنتی بادی ضد اسپرماتوزوآ

آنتی بادی (AntiSSC ,AntiSSB(La), AntiSSA (Ro

تیتر آنتی استرپتولیزین ۰

آنتی ترومبین III

آنتی بادی ضد تیرو گلوبولین

آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی

گازهای خون شریانی

آسپارتات آمینو ترانسفراز

بتا ٢ میکروگلوبولین

بیلی روبین

تعیین گروه خون

تومور مارکر ۹۱۹

تومور مارکر ۱۵۳ و ۲۹۲۷

تومور مارکر ۱۲۵CA

کلسیتونین

کلسیم خون

محتواى دى اکسید کربن

کربوکسی هموگلوبین

آنتی ژن کارسینوامبریونیک

ایمنو فنوتایپ سطح سلول

سرولوپلاسمین (Cp)

کلراید خون (CI)

کلسترول

کولین استراز

کاریوتایپ کروموزوم

آزمایشهای مرتبط

غلظت فاکتورهای انعقادی

سنجش کمپلمان

آزمایش کومبس مستقیم

آزمایش کومبس غیر مستقیم

کورتیزول خون

کوتینین

پپتید  C

CRP

کراتین کیناز

کراتینین خون

کلیرانس کراتینین

کرایو گلوبولین

سیتوکینها

سیتومگالوویرس (CMV)

Dدایمر :

سرکوب با دگزامتازون

پانل اتو آنتی بادی دیابت شیرین

۲ و ۳ دی فسفو گلیسرات

غربالگری انعقاد منتشر داخل عروقى

کنترل دارویی

تیترویروس اپشتاین  بار

شکنندگی اریتروسیت

سرعت رسوب اریتروسیتها

اریتروپویتین

بخش استروژن

اتانول

فاکتور ۷  لایدن

فریتین

آزمایش هموگلوبین جنینی

pH خون اسکالپ جنین

فیبرینوژن

اسید فولیک

متانفرین آزاد پلاسما

آزمایشهای آنتی بادی ضد قارچی

گاما  گلوتامیل ترانس پپتیداز

گاسترین

آنتی بادیهای گلیادین

گلوکاگن

گلوکز خون

گلوکز پس از صرف غذا

آزمون های الکترودیاگنوستیک

آزمون کالریک

آزمون استرس قلبى

الکتروکاردیوگرافی

الکتروانسفالوگرافی

آزمون مرتبط

الکترومیوگرافی

الکترونور و گرافی

الکترونیستاگموگرافی

بررسی الکتروفیزیولوژیک

بررسیهای پتانسیل برانگیخته

آزمون استرس انقباضی جنین

آزمون بدون استرس جنین

پایش هولتر

الکترومیوگرافی اسفنکتر کف لگن

آزمون های اندوسکوپی

آرتروسکوپی

برونکوسکوپی

کولونوسکوپی

کولپوسکوپی

سیستوسکوپی

داکتوسکوپی

کولانژیو پانکراتوگرافی رتروگراد با اندوسکوپی

از وفاگوگاسترودئودنوسکوپی

آزمون مرتبط

فیتوسکوپی هیستروسکوپی

لاپاروسکوپی

مدیاستینوسکوپی

سیگموئیدوسکوپی

اندوسکوپی سینوس

توراکوسکوپی

آنالیز مایعات بدن

آمنیوسنتز

پیش ساز بتا پروتئین آمیلوئید محلول

آرتروسنتز همراه با آنالیز مایع مفصل

آنالیز مایع کیست پستان و ترشحات نیپل

لاواژ مجرای پستان

فیبرونکتین جنینی

پونکسیون کمری و آزمایش مایع مغزى نخاعى

پاراسنتز

پریکاردیوسنتز

سکرتین پانکروزایمین

آنالیز مایع منی

آزمایش تجاوز جنسى

سیمز هانر

الکترولیتهای عرق

توراسنتز و آنالیز مایع پلور

آزمون های فشارسنجی

سیستومترى

آزمونهای عملکرد مری

اکولوپلتیز موگرافی

پلتیز موگرافی شریانی

آزمون میز شیب دار

آزمون تورنیکه

پروفایل فشار پیشابراه

آزمون جریان ادراری

آزمایش های میکروسکوپی

اسمیر باسیل اسید  فست

کشت خون و حساسیت

اسمیر خون

بیوپسی مغز استخوان

آنالیز تومور سرطان پستان

بیوپسی سرویکس

کلامیدیا

بیوپسی ایمنوفلورسانس پوستی

بیوپسی اندومتر

سنجش گیرنده استروژن

هرپس سیمپلکس

پاپیلوما ویروس انسانی

بیوپسی کبد

بیوپسی ریه

اسمیر پاپانیکولائو

بیوپسی پلور

سنجش گیرنده پروژسترون

بیوپسی کلیه

آزمایش ویروس SARS

کشت بیماری منتقل شونده از راه جنسی

کشت خلط و آنتی بیوگرام

سیتولوژی خلط

کشت حلق و بینی

کشت توبرکولوز

کشتهای ویروس

آزمایش ویروس وست نایل

اسکن هسته ای

تصویر برداری آنتی بادی علیه تومور

اسکن استخوان

اسکن مغز

اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای کیسه صفرا

اسکن گالیوم

اسکن تخلیه معده

اسکن ریفلاکس معدى  مرى

اسکن خونریزی گوارشی

اسکن کبد / طحال

اسکن ریه

اسکن هسته ای دیورتیکول مکل

اسکن اکترئو تاید

اسکن پاراتیروئید

توموگرافی ساطع کننده پوزیترون

اسکن کلیه

تصویر برداری هستهای غده بزاقی

آزمون شیلینگ

تصویر برداری هستهای اسکروتال

بیوپسی سنتینل غده لنفاوى

اسکن تیروئید

اسکن WBC

آزمایش های مدفوع

آزمایش Apt

سنجش توکسین کلستریدیوم

چربی مدفوع

لاکتوفرین

کشت مدفوع

تخم انگل و انگل

مدفوع از نظر خون مخفی

آزمون های اولتراسونوگرافی

اولتراسونوگرافى شکم

اسکن داپلکس شریان کاروتید

تعیین محل وسیله ضد بارداری

اکو کاردیوگرافی

پروفایل بیوفیزیکی جنین

اولتراسونوگرافی داخل عروقی

اولتراسونوگرافی چشم و حفره چشم

اولتراسونوگرافی لگن

سونوگرافی پروستات و رکتال

اولتراسونوگرافی اسکروتوم

اولتراسونوگرافی تیروئید

اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال

آزمونهای اولتراسونوگرافی عروقی

آزمایش های ادرار

آمیلاز ادرار

پروتئین بنس  جونز

مارکرهای سرطان مثانه

مارکرهای گردش استخوان

کلراید ادرار

کورتیزول ادرار

دلتا  آمینولوولینیک اسید

گلوکز ادرار

۱۷  هیدروکسی کورتیکواستروئیدها (OCHS17)

۵ هیدروکسی اندول استیک اسید (HIAA)

۱۷ کتواستروئید (KS17)

میکرو آلبومین (MA)

اسمولالیته ادرار

پورفیرینها و پورفوبیلینوژنها

پتاسیم ادرار

پرگناندیول

سدیم ادرار

سم شناسی

اسید اوریک ادرار

آنالیز ادرار

آنالیز سنگ ادراری

کشت ادرار و آنتی بیوگرام

وانیلیل ماندلیک اسید (VMA) و کاتکولامینها

محرومیت از آب

آزمون های اشعه X

ونو گرافی غده فوق کلیه

و نو گرافی غده فوق کلیه

آرتریوگرافی

انمای باریوم

بلع باریوم

سنجش تراکم استخوان  

آزمونهای اشعه X استخوان

سوند گذاری قلب

آزمون اشعه X قفسه سینه

توموگرافی کامپیوتری شکم

توموگرافی کامپیوتری مغز

توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه

توموگرافی کامپیوتری قلب

سیستوگرافی

هیستر و سالپنگوگرافی

پیلوگرافی داخل وریدی

آزمون اشعه  X کلیه حالب و مثانه

ماموگرافی

میلوگرافی

آزمونهای سری انسدادی

کولانژیوگرافی ترانس هپاتیک پوستی

آنژیوگرافی ریوی

پیلوگرافی رتروگراد

سیالوگرافی

آزمون اشعه  X جمجمه

پیگیری عبور از روده کوچک

آزمون اشعه  X ستون مهره ها

آزمون بلع

لوله T و کولانژیوگرافی عمل

کولانژیوگرام عمل

آزمون اشعه  X لوله گوارش فوقانی

ونوگرافی اندامهای انتهایی تحتانی

آزمایش های متفرقه

آزمایش پوستی آلرژی

آزمایش عوامل عفونى بیوتروریسم

ژنومیکس سرطان پستان

نمونه برداری از پرزهای کوریونی

آنژیوگرافی با فلورسئین

آزمایش ژنتیک

تصویر برداری رزونانس مغناطیسی

اکسیمترى

آزمونهای عملکرد ریو

آزمونهای خواب

آزمایش پوستی توبرکولین

آزمایش اوره تنفسی

توسط
تومان