ضربه مغزی

ضربه مغزی وارد شدن صدمه به سر بیمار است. جراحت حاصله از ضربه مغزی می ... ادامه مطلب