فئوکروموسیتوم

در بیماری فئوکروموسیتوم توموری در مدولای آدرنال شروع به ترشح مقادیر زیادی اپی نفرین (epinephrine) ... ادامه مطلب