فتق هیاتال

فتق هیاتال به عنوان فتق دیافراگمی (diaphragmatic hernia) نیز شناخته می شود. در این معده ... ادامه مطلب