آنژین صدری

تعریف آنژین صدری تنگ شدن شریان کرونر که عمدتاً ثانویه به آترواسکلروز است، منجر به ... ادامه مطلب