تنگی میترال

در تنگی میترال، بافت اسکار ثانویه به تب روماتیسم بر روی دریچه میترال تشکیل می ... ادامه مطلب