پریکاردیت

قلب در غشایی به نام برون شامه (پریکارد) قرار دارد. التهاب این پرده را پریکاردیت ... ادامه مطلب